Политика за поверителност и общи условия

Общи условия за ползване на интернет сайта Onlinebazar.bg

1.Общи положения

 

 • Настоящите общи условия представляват договор за предоставяне от

„ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД (ЕИК 204345889) на собствения си

интернет сайт Onlinebazar.bg, за осъществяване на виртуални контакти между продавачи и потенциални купувачи-потребители и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта Onlinebazar.bg, собственост на „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД.

 • Страни по настоящия договор са „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД (ЕИК 204345889) от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта bg.
 • Договорът между потребителите и доставчиците се счита сключен при предварителното плащане на договорената цена, а действието му може да зависи от условие (сключване на определен брой договори и др.) или срок.
 • При регистрацията потребителят изрично посочва, че е съгласен с настоящите общи условия, а според чл.3, ал.2 ЗЕДЕП писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора за обвързани от тях.
 • Регистрационна Форма: при регистрация на потребителски профил в информационната система на bg потребителят попълва регистрационна форма, което представлява словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията.
 • Формата съдържа информация за името, име, фамилия, и-мейл и телефонен номер и се записва на сървъра на bg като става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП.
 • Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът bg е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.

 

2.  Пояснение на някои термини

 

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

 • Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес bg;
 • Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач или предлагащ офертите си промотиращ търговец), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупко - продажби на стоки и/или услуги по електронен път;

 

 • Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;
 • Потребителски профил е обособена част от уебсайта на „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД, съдържаща информация за потребителя, изисквана

от Onlinebazar.bg, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД.

 • Публичен потребителски профил е обособена част от уебсайта bg, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола.

Потребителският профил обслужва и комуникацията между Потребителя и „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД

 • Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
 • Интерфейс –комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
 • Платформа –съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребитeля до възможностите на интернет пространството.
 • Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.
 • Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
 • Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 • Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.
 • Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 • IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потрeбителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
 • Ваучер, или разписка - виртуален документ с уникален номер и баркод със секретен номер, издаван от „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД на клиентите - потребители, в удостоверение на това, че при условията на чл. 45 от Закона за защита на потребителите, последните са сключили с конкретен търговец – потребител на сайта bg, чрез информационната платформа Onlinebazar.bg и разположената там електронна форма, конкретен договор за продажба от разстояние на конкретна стока/услуга, по обявени от търговеца промоционални цени, както и че при условията

 

на сключения договор, са извършили авансовото плащане за част и/или в цялост от цената на закупуваната от разстояние стока и/или услуга.

 • Виртуален портфейл - база данни, даваща информация на потребителя-купувач за натрупаните парични активи, условно наричани “разполагаема сума”, които може да се използват единствено за закупуване на стоки/услуги чрез bg. По разпореждане на потребителя-купувач, в посочено от него време и за закупуване на посочена от него стока/услуга, от “разполагаемата сума” на промотиращия търговец ще бъде превеждана дължимата цена. Размерът на “разполагаемата сума” във виртуалния портфейл може да се регулира по желание на потребителя - купувач, съобразно възможностите му. В този случай, отношенията между потребителя-купувач

и „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД се уреждат с отделен договор.

 • Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 • Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта bg.
 • Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.
 • Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

 

3.  Предмет на договора

 

 • „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване по метода на груповото пазаруване, чрез интернет сайта си bg, при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл. 48 и от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.
 • „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД единствено и само поддържа интернет сайта bg, като не носи отговорност при следните случаи:
 • За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;
 • За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД;
 • За всички вреди, причинени на Потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД);

 

 • За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД, или трети лица, подизпълнители в сайта bg;
 • За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките, закупени от потребителя чрез сайта, както и ако условия или цени в оферти обявени във сайта от промотиращи търговци, се окажат грешни или подвеждащи;
 • Ако потребителят си забрави акаунта логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
 • За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта

Onlinebazar.bg, независещи от екипа на същия.

 • Договорът за продажби от разстояние, чрез който потребителят закупува стоки/услуги, използвайки платформата, предоставена от „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД, е различен от настоящите общи условия, като при извършване на електроно изявление за сключване на договорът за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите общи условия, така и със съдържанието на договора за покупко-продажба от разстояние, предвиждащ авансово плащане, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.
 • Потребителското име, с което потребителя се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД. Когато потребителят промени потребителското си име, „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
 • Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД.
 • Регистрирайки се в уебсайта на „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД, потребителят разрешава да му бъде създаден публичен потребителски профил с маркетингови цели, в който да бъде предоставяна по усмотрение

на „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД всякаква информация, свързана с потребителя и действията му в уебсайта, незащитена от Закона за защита на личните данни.

 • Потребителят се задължава при ползуване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда,
 • Да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 • Да уведомява незабавно „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение;

 

 • Да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;
 • Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
 • Да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите

Общи условия: Всеки от регистрираните потребители на сайта –промотиращи търговци, и от регистрираните потребители на сайта – потенциални купувачи на промотираните стоки/услуги, сам за себе си, упълномощава „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД: посредством поддържаната от него информационна

платформа Onlinebazar.bg, да води преговори; и/или да сключва;  както и да регистрира сключените договори между промотиращите търговци и конкретните купувачи на промотираната стока/услуга; включително от името на упълномощителите, безвъзмездно да приема и препраща извършвани плащания по сключени между конкретни търговец и потребител договори за покупка на стока/услуга от разстояние, с авансово плащане.

 

4.  Защита на лични данни

 

 • „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

„ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД е регистрирана в Комисия за защита на личните данни на Република България с идентификационен номер 427066.

 • В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията,

„ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителския профил създаван при първоначалната регистрация е с настройки по подразбиране даващи възможност за свободен достъп до личните данни обявени от потребителя. След регистрацията, ако желае, потребителят има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.

 • Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай

„ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

 • С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в bg, да бъдат

 

използвани и разпространявани от „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях.

Действията на потребителя в Onlinebazar.bg (харесвани оферти, задавани въпроси, коментари) и информацията за закупените от него ваучери (брой, цена, конкретика по оферти и тематика, общо спестена сума) винаги могат да бъдат използвани от

„ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД за целите на директния маркетинг.

 • „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
 • Е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
 • Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 • Други посочени в закона случаи.
  • „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД.
  • С регистрацията си в bg, потребителят разрешава в потребителския му профил Onlinebazar.bg, или на обявеният от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения

от „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД или от офериращите в сайта търговци.

 • Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Aкаунт или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД, и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени без териториално и/или времево ограничение от „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД, партньорите и съдружниците му за дейности като, но не само, търговски дейности, за промоции на продуктите и услугите, маркетинг, реклама, за медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на потребителя. Също така, Купувачът дава изричното си и недвусмислено съгласие тези данни да могат да бъдат прехвърляни на и обработвани от „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД, негови свързани лица, партньори и други трети лица в страната и чужбина. Купувачът се съгласява и разрешава на „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. Такива дружества са: доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от дружества, с които „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД може да развива общи програми за офериране на пазара на предлаганите от него или партньорите му стоки и услуги, застрахователни дружества.

 

5.  Пояснение на техническите стъпки от потребител-купувач по сключване на договор за покупко-продажба от разстояние посредством интернет сайта Onlinebazar.bg

 

 • Зареждайки заглавната интернет страницата bg, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана оферта, която в повечето случаи се отнася до покупко - продажба на промоционална цена по метода на колеткивното пазаруване. На видно място на заглавната страница, потребителят може да се запознае както с данните на фирмата, подържаща интернет сайта, така и с данните за третото лице, промотиращо в съответния момент, наред с Общите условия за ползване на сайта, както и с Общите условия за сключване на договор за покупко- продажба по метода на груповото пазаруване.

 

 • Правейки активно действие - селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.
 • В случай, че потребителят има воля да сключи договор посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница - част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който потребителят ще извърши електронното изявление за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние, по системата за груповото пазаруване, с авансово плащане.
 • В случай, че потребителят няма регистрация в сайта до момента, той следва да премине кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора. При регистрацията пoтребителят си създава потребителски профил с виртуален портфейл, който се зарежда със суми на потребителя.
 • В случай, че задължителното условие, предвидено в публикуваната оферта, не се сбъдне, по независими от продавача причини, последният не дължи доставка на авансово заплатената стока и/или услуга.
 • „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД, в качеството си на собственик на електронната платформа, посредством която е сключена сделката, и съхраняващ до настъпване на предвиденото условие авансово платените суми, възстановява сумата, заплатена от потребителя -купувач, като я отнася във виртуалния му портфейл или, по изрично искане на последния, след представяне на документ доказващ плащането, му я превежда по посочена от него банкова сметка. Сумите, натрупани във виртуалния портфейл, могат да се използват само за пазаруване чрез bg. За времето от авансовото плащане до превеждането на сумата на промотиращия търговец и за съхранението на суми във виртуалния портфейл, лихви и възнаграждения не се дължат. Връщане на суми на потребителя-купувач се извърша по банков път в 30 дневен срок, при което всички транзакционни разходи във връзка с връщането на съответната сума, са за негова сметка съгласно Общите условия на този договор.
  • Потребителят - купувач, след запознаване с Общите условия и текста на договора за покупко продажба, би следвало да е наясно, че договорът за покупко продажба се сключва не със собственика на сайта, а с изрично упоменато трето лице, което също е потребител на сайта bg – промотиращ търговец, използващ предоставената електронна платформа за групово пазаруване от разстояние и промотиране на оферираните от него стоки/услуги.
  • След сключване на договора, потребителят получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс предоставен от „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД съобщение, за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен. От там насетне, страните по договора се ръководят съгласно Общите условия и индивидуалните за конкретната сделка условия. В случай, че потребител-купувач получи ваучер/код, и не се възползва от него при условията и срока за предявяване, указани от в съответната оферта, потребителят - купувач няма право да иска връщане на авансово заплатената от него цена

 

(капаро, задатък), която остава като обезщетение за продавача. В срока на предявяване, купувачът има право да извърши резервация за получаване на закупената стока/услуга, в определен ден или период след изтичане на срока за предявяване.

 • Заплащането на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати авансово услугата, от друга страна е представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта, Общите условия за покупко-продажба както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента. Ако плащането е в брой чрез „кеш терминал”, който не връща ресто, платената в повече сума се натрупва във виртуален портфейл, открит за потребителя при регистрацията му в сайта. При последваща покупка, потребителят може да използва сумата натрупана във виртуалния му портфейл.

 

 • Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на потребителя в потребителския интерфейс, предоставен от „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД. Преводи на парични суми от bg към потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционните разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващият я потребител.

 

6.  Плащане

 

Предлагаме следните начини за плащане:

 

 • Чрез кредитна/дебитна карта;
 • Плащане с наложен платеж: при получаване на поръчката, плащате на куриера;
 • В случай на несъответствие между потвърдената сума на поръчка и стойността на наложения платеж, моля незабавно се свържете с нас;
 • Плащане чрез Paypal или банков превод: плащате в процеса на поръчката. Поръчката ще бъде приета и обработена след извършено плащане;

 

7.  Доставка

 

Доставката се извършва чрез куриерска фирма „Спиди“, до Ваш адрес или до офис на Спиди. При невъзможност за доставка (не се намирате на посочения адрес или не отговаряте на обажданията на доставчика), вашата поръчка ще бъде задържана за десет дневен срок от куриерската фирма, след което ще бъде върната при нас.

 

8.  Допълнителни условия

 

 

 • Предлагани услуги и стоки

- Предлаганите в Onlinebazar.bg продукти са широк асортимент услуги или стоки, предоставяни от различни фирми, които се представят под формата на промоционални дневни оферти.

 • В страницата на всяка оферта е обявено подробно описание, съдържание, количество, цена, както и фирмата-доставчик.
 • Ценова политика: Всички обявени цени в Onlinebazar.bg са в български левове. Цените са крайни, с включен ДДС 20%.

 

 • Договорът между потребителите и доставчиците се счита сключен при предварителното плащане на договорената цена, а действието му може да зависи от условие (сключване на определен брой договори и др.) или срок.

8.2 Работа с клиенти

Поради спецификата на услугата си, Onlinebazar.bg не предлага на клиентите възможност за отказ на вече направена поръчка и връщане на осъществено плащане. При извършване на покупка, всеки клиент съгласявайки се с посочените условия, сключва договор с фирмата, осигуряваща конкретната оферта. „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД не е страна по договора между клиента и съответната фирма.

 • „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД се задължава да върне парите на картодържател, платил с банкова карта - в случай, че сделката не се е осъществила по независещи от картодържателя причини. Връщането на сума от картова транзакция, става само и единствено по същата картова сметка и чрез операция с карта с обратен знак.

- В случай, че клиент заплати дадена оферта и по негова причина той не се възползва от заплатената услуга и в случай, че сумата не е преведена към търговеца предоставящ промоционалната оферта „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД може да възстанови сумата на клиента, но задържа 10% от нея, за да се покрият транзакционните разходи по извършване на сделката.

 

9.  Други особености

 

Всички други условия и особености са посочени в Условията за ползване на Onlinebazar.bg и в условията към конкретната оферта, предмет на покупко- продажбата.

 • „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя.
 • Потребителят-купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа.
 • Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 • По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 • Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.
 • „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД не носи отговорност за актуалността, качеството на предлаганите услуги, както и некоректно предоставена информация от предоставящите.
 • Бисквитки (‘Cookie') е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета страна бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе взаимодействието с наш или друг сайт.

 

 • За предоставеното право на ползване на сайта bg, ползвателя/доставчик, заплаща при продажба на „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД възнаграждение платимо в 10% процента за 1 (един) брой от цената на продукта/услуга.

 

 

10.  Съдържание и авторски права

 

 • Възпроизвеждането на съдържанието на уебсайта Onlinebazar.bg може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД. Използването на услугите на уебсайтa не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях. „ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ“ ЕООД си запазва правото да прави промени по всяка част от съдържанието и дизайна на Onlinebazar.bg, включително корекция на цените, промяна на информацията за наличните продукти, промяна на продаваните продукти, общите условия, условията за плащане и доставка.

 

11.Връзка с нас

 

11.1. При въпроси, свързани с Общите условия, или с продуктите, предлагани на сайта, можете да се свържете с нас по имейл адрес info@onlinebazar.bg или на тел. 0877 000 802 (в работни дни от понеделник до събота, от 10-18 ч.).

 

Последна актуализация на настоящите Общи условия: 31/03/2017г.

Osclass Market - Best themes and plugins